A K T U A L I T Y


Zpravodaj VÚS - květen 2021


Stručně z obsahu

Pstruží líheň v Domašově existuje již 75 let

Jak hodnotíte letošní hospodaření na pstruhových revírech

Připravujeme změny v kontrolní činnosti

Mobilní aplikace pro rybářskou stráž slaví první narozeniny

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Vyhlašujeme termíny pro zkoušky nových členů !!!


Dne 28. dubna 2021 byly Radou ČRS zveřejněny podmínky, umožňující provedení zkoušek pro získání prvního rybářského lístku.

Aktuálně reagujeme a v souladu s příslibem všem zájemcům sdělujeme následující:

Zkoušky budou probíhat vždy ve čtvrtky od 16:00 hod.

První termín je čtvrtek dne 6.května 2021, 16:00 hod.

Další termíny jsou: 13.5., 20.5. a termín pro Vás navíc je i 27.5.2021.

Řádný termín 17.6.2021 zůstává v platnosti.

Pozor, dle současně platných podmínek zkoušky proběhnou za striktně stanovených podmínek:

Ke zkouškám budou připuštěni jen ti zájemci, kteří doloží v písemné formě (originál, nebo kopie pro uložení v MO) potvrzení o:

a) negativním RT- PCR testu ne starším než 7 dnů

b) negativním antigenním testu (schváleným testem) ne starším jak 72 hodin

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedené vakcinaci, ukončené minimálně 14 dnů před termínem zkoušky

d) prodělaném Covid onemocnění, kdy uplynula doba karantény, ale neuplynula doba více než 90 dnů od PCR průkazu onemocnění

O doložení těchto povinných dokladů bude s uchazeči před připuštěním ke zkoušce sepsáno „Čestné prohlášení“, kde bude vyznačena forma prokázání Covid bezinfekčnosti ad a) –d), založena kopie tohoto potvrzení a dále podpisem uchazeče stvrzena jeho vůle podrobit se dobrovolně obecně platným opatřením ( desinfekce, rozestupy, FFP2 nebo KN95 respirátor) ale i všem dalším opatřením a pokynům ze strany MO, platným v době zkoušky.

Na personál MO, přítomný a nezbytný pro provedení zkoušek, se vztahují zcela stejné podmínky a pravidla.

POZOR!

Zájemci, kteří nedoloží řádné písemné potvrzení o Covid bezinfekčnosti ad a) - d) nebo nepodepíší Čestné prohlášení nebudou ke zkoušce připuštěni !!!!

Zájemci, kteří po dobu konání zkoušky nedodrží obecná a další opatření, či pokyny ze strany MO budou ze zkoušky ihned vykázáni a vyloučeni bez náhrady poplatku!!!

Žádáme všechny uchazeče, oceňte vstřícnost MO a našich funkcionářů, a striktně dodržujte veškeré uvedené nařízení, podmínky a pokyny pracovníků MO.

Další podmínky:

- na každý z termínů je možné přihlášení jen 30 zájemců, telefonicky u Miloše Otáhala

- nepřihlášení zájemci budou obslouženi jen v případě nenaplnění denního limitu, a to až po obsloužení všech přítomných přihlášených

- zkoušky budou probíhat na dvoře MO, dle počtu uchazečů i do pozdních odpoledních či večerních hodin. Počítejte s tím, vybavte se oblečením, vlastním občerstvením, a vlastními psacími potřebami (běžná funkční modře píšící propiska)

- vstup do prostor dvora MO jednotlivě, na jmenovité vyzvání, děti s doprovodem 1 osoby. Vstup do budovy zakázán

- formální záležitosti – vyplnění Čestného prohlášení, úhrady a vydání Osvědčení jen přes okénko z parkoviště

- cena za připuštění ke zkouškám je stanovena ceníkem MO – Zápisné, školné -700,- Kč dospělí, děti 100,-Kč, mládež 300,-Kč. Platba jen hotově.

- v případě úspěšného složení zkoušky a přihlášení se do naší MO jsou tedy tyto částky zároveň zápisným

- v případě dalšího rozvolnění budete o aktuálních podmínkách informováni na našich www

- plný text platných opatření, vydaných 28.dubna Radou ČRS:

Informace o pravidlech organizace zkoušek ZDE !!!


Výbor ČRS MO Tovačov


Z důvodu platných Covid opatření se:


1. Členská schůze plánovaná na 28.března 2021 odkládá na neurčito

2. Porada rybářské stráže plánovaná na 27.března 2021 odkládá na neurčito

3. Školení nových členů - zkoušky plánované na 22.dubna 2021 se ruší


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bližší informace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Vzhledem k dosud platným opatřením bylo bohužel nutné zrušit už tři termíny zkoušek nových členů.

Všem zájemcům o získání zkoušky sdělujeme, že jakmile to platná opatření umožní, vyhlásí ČRS MO Tovačov dostatek náhradních termínů, tak, aby co nejrychleji uspokojil všechny zájemce a to za následujících podmínek:

1. Sledujte media, naše www či FB ČRS MO Tovačov neoficiální stránky, informujte se na tel. Miloš Otáhal (603 352 306).

2. Zkoušky proběhnou mimo kancelář, na dvoře areálu MO. Proto bude nezbytné:

- musí být povoleno setkávání více než 10 osob na volném prostranství. Technicky je možné mít na zkoušce v jednu chvíli 4-5 uchazečů na písemné zkoušce, 1 na ústní zkoušce a 3 členové za MO - zkušební komise a personál

- všichni přítomní budou strikně dodržovat veškerá v tu dobu platná vládní opatření a veškeré další požadavky a pokyny MO ( desinfekce rukou, respirátor FFP2, rozestupy atd)

- před připuštěním ke zkoušce vyplní uchazeči Čestné prohlášení, že jsou klinicky zdraví, nejsou v covid karanténě a že se zavazují po dobu konání zkoušky výše uvedená opatření, požadavky a pokyny MO striktně dodržet.

3. Formální záležitosti - poskytnutí nacionále pro vydání Osvědčení, výdej Osvědčení, úhrada poplatku za zkoušky atd. budou probíhat nyní obvyklým způsobem - přes výdejní okénko do prostor parkoviště před budovou. Vstup do budovy je zakázán.

4. Termíny zkoušek budou vždy ve čtvrtek od 16:00, počínaje prvním čtvrtkem v týdnu následujícím po vyhlášení patřičného uvolnění opatření. Bude upřesněno a zveřejněno.

5. Vzhledem k vysokému počtu zájemců ( a zrušeným třem termínům) budou zkoušky i každý další čtvrtek, až do uspokojení všech žadatelů.

6. Minimálně na první dva/tři termíny je nutné se objednat a nahlásit u Miloše Otáhala. Denní kapacita je cca 30 osob, nepřihlášení žadatelé budou ke zkoušce připuštěni jen za situace, že nebude naplněn denní limit, a to až po obsloužení všech přítomných přihlášených.

Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - duben 2021


Stručně z obsahu

Proč u nás ubývá pstruh potoční?

Podívejme se, co se na našich pstruhovkách také děje

Nebylo by dobré něco změnit?

Spolupráce s handicapovanými rybáři v Kladrubech

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - březen 2021


Stručně z obsahu

Případ Bečva: 3 zásadní informace, o kterých se nemluví, ale rybáři by je měli vědět

Slezská Harta je pro nás příležitostí něco změnit

Označení vhodných revírů pro handicapované rybáře

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - únor 2021


Stručně z obsahu

K aktuální situaci na Slezské Hartě

Naše stanovy se musí nutně změnit

Zpráva z provedeného výzkumu Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR

Napsali jste nám svůj názor

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Na řece Bečvě v roce 2021 platí rybolov "Chyť a pusť" !


Po otravě na Bečvě bylo z důvody ochrany přeživších či nově vysazovaných ryb rozhodnuto o rybolovu pro rok 2021 způsobem Chyť a pusť.

Platí pro celý tok Bečvy, až po soutok s Moravou. Tedy i pro část revíru Morava 15 , 471046.

POZOR !!!

Z důvodu lhůt při tisku není toto uvedeno v tištěných soupisech revírů! Pouze v elektronických verzích a web stránkách. Po celém toku Bečvy je řádně vyznačeno na nových informačních tabulích!

Odkaz na revír Morava 15 zde.


Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - leden 2021


Stručně z obsahu

Co jsme společně dokázali a co nás ještě čeká

Fakta o zarybnění našich revírů v roce 2020

Kam tečou všechny ty peníze

Jaké změny čekají rybářskou stráž v letošním roce ?

Rybářská stráž v Orlové používá kamery

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


P R O D E J    P O V O L E N E K     n a    r o k    2 0 2 1   !


Leden a únor:

Pondělí až pátek    9:00 - 12:00   a   13:00 - 17:00 hod.    

V lichých týdnech i v sobotu (první 9.1.2021)    9:00 - 12:00

Březen:

Pondělí, středa, pátek    9:00 - 12:00   a   13:00 - 17:00 hod.    

Další měsíce v úřední dny (středy):

Středa    15:00 - 17:00 hod.    

Výbor ČRS MO Tovačov


KALENDÁŘNÍ PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2021


Výborové schůze:

8.ledna           12.února     12.března

9.dubna          14.května    11.června

9.července      10.září          8.října

12.listopadu   10.prosince   


Členská schůze:

!!! Odloženo na neurčito !!!


Úřední dny:

Každá středa v měsíci (mimo svátky) od 15:00 do 17:00 hod. v kanceláři MO.


Porada členů rybářské stráže:

!!! Odloženo na neurčito !!!


Školení nových členů:

18.února  -  termín zrušen z důvodu platných covid opatření !

25.března  -  termín zrušen z důvodu platných covid opatření !

22.dubna     17.června

Čtvrtky, začátek vždy od 16,00 hod. v kanceláři MO.

Dětský rybářský kroužek při DDM v Kojetíně: bude upřesněno

Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - prosinec 2020


Stručně z obsahu

Štěrkovna Krčmáň bude opět našim revírem

Je dvacet víc než čtyřicet ?

Ach ty nešťastné doby hájení

Když jsou obce partnerem

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - listopad 2020


Stručně z obsahu

Děkujeme všem, kteří nám pomohli a pomáhají

S candáty to v místní organizaci Příbor rozhodně umí

Handicapovaní rybáři v našem územním svazu

Zvítězil hospodář ze Zábřehu

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Z Á K A Z    R Y B O L O V U    na revíru Morava 15    !


Na revíru Morava 15 platí ZÁKAZ RYBOLOVU - na celém toku řeky Bečvy.


Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - říjen 2020


Stručně z obsahu

Katastrofa na Bečvě den po dni

Katastrofa na Bečvě osm dní poté

Fakta o stavu naší Bečvy po havárii

Čí ty ryby vlastně jsou?

Co všechno obnášela sanace postižené Bečvy?


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - září 2020


Stručně z obsahu

Položili jsme pár otázek novému rybářskému technikovi

Kolik kostlivců ještě vypadne z naší skříně?

Candátí hnízda pomáhají přirozené reprodukci

Srpnové setkání s ministrem zemědělství ČR

Krátce z našeho územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - červenec 2020 (mimořádné vydání)


Stručně z obsahu

Letošní územní konference je již za námi

Usnesení z územní konference

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - červen 2020


Stručně z obsahu

Položili jsme pár otázek novému jednateli

Ceník náhrad škod v akvakultuře byl aktualizován

Jak se projevilo omezení úlovků na Horní Bečvě

Nevíte jak začít s aplikací pro rybářskou stráž?

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - květen 2020


Stručně z obsahu

Bezhotovostní styk bude v MO nutností

O aplikaci pro rybářskou stráž je enormní zájem

Nad členskými schůzemi a konferencí visí otazník

Račí mor na Rožnovské Bečvě opět útočí

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Vážení členové ČRS, MO Tovačov, rybáři a rybářky, kolegové,Dnešní pohnutá doba nás dostává do situací, na které se všichni teprve učíme reagovat. A snažíme se je nějakým způsobem a s různým úspěchem i zvládat, či alespoň kompenzovat.

S dovolením tedy několik řádků, a to z části jako sdělení a informace od předsedy naší MO k současné situaci, a zčásti i reakce trošku osobní či občanská.

Naše kancelář ČRS z.s., MO Tovačov je uzavřena. Úřední hodiny a styk s veřejností jsou přerušeny. Činnost spolku je paralyzována. Nevydávají se povolenky, neproběhly zkoušky nových členů, v dubnu nebudou výborová ani členská schůze. Či porada členů RS. Vše v souladu s mimořádnými opatřeními. Drtivá většina místních organizací z celého ČRS aplikovala totožná či velmi obdobná opatření.......

Celý text najdete v souborech "Kompletní znění dopisu..." pod tímto textem.


Kompletní znění dopisu ve formátu .DOCX - Microsoft Word !

Kompletní znění dopisu ve formátu .PDF - Acrobat reader !


Zpravodaj VÚS - duben 2020


Stručně z obsahu

Jak hodnotíte dopady nouzového stavu na náš svaz?

Podmínky pro správný záchranný odlov ryb

Napsali jste nám – BPVRP v moři otazníků

Podmínky výkonu rybářského práva v nouzovém stavu

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Odložení povinnosti úhrady členského příspěvku !


Vážení rybáři, v souvislosti se současnou situací v ČR oznamujeme, že termín pro splnění členských povinností (úhrady členské známky) je odložen, a to nejméně do ukončení platnosti mimořádných opatření souvisejících s epidemií koronaviru. Rybáři se tak nemusí obávat, že pokud neuhradí členský příspěvek ve stanoveném termínu, bude jim členství ukončeno.

Na návrh předsedy ČRS dr. Macha přijala Republiková rada mimořádné opatření, odkládající povinnost zaplacení pravidelného členského příspěvku (dle §3 odst. 7 písm. b) Stanov ČRS) do konce dubna; toto opatření je platné na dobu neurčitou, resp. do stabilizace situace a ukončení mimořádných vládních opatření.

Členové Českého rybářského svazu tak mohou zaplatit pravidelný členský příspěvek uvedený v §3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS, tak aby neztratili členství, i po řádném dubnovém termínu.

Konečný termín pro zaplacení členského příspěvku bude stanoven s ohledem na vývoj situace s epidemií koronaviru.

O případných dalších změnách souvisejících s uzavřením kanceláří místních organizací budeme průběžně informovat.


Výbor ČRS MO Tovačov


Stanovisko Ministerstva zemědělství

k posuzování prokazování odborné způsobilosti

k výkonu rybářského práva a k výkonu práva myslivosti

v době nouzového stavuBližší informace ZDE !


Výbor ČRS MO Tovačov


Zpravodaj VÚS - březen 2020


Stručně z obsahu

Jak se vám dnes daří v Orlové?

Možnosti financování dobrovolných aktivit spolků

V Přerově málem chyběly židle

Zabraňte šíření račí moru

Krátce z našeho územního svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - únor 2020


Stručně z obsahu

Jak se podařilo splnit zarybňovací plán v roce 2019?

Omezení vodáckých akcí na Moravici a Ostravici

Nesrovnalosti v soupisu MP revírů v Dodatku pro rok 2020

Napsali jste nám – Vaše zkušenosti, postřehy a názory

Krátce z našeho rybářského svazu

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Pomůcka pro vyplnění Sumáře úlovků a docházek !


V přiloženém souboru najdete návod,

jak postupovat při vyplňování sumáře úlovků a docházek.


Bližší informace k vyplnění sumáře ZDE !!!Zpravodaj VÚS - leden 2020


Stručně z obsahu

Co se nám za rok a půl povedlo a co ne

Zachytat, či odchytat (2)

Letos uplyne 100 let od založení rybářského spolku v Lipníku n/B

Krátce z našeho rybářského svazu

Úspěch českých muškařů v daleké Tasmánii

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


PŘIPRAVTE SI VÍCE PENĚZ !!OD ROKU 2020 ZAPLATÍTE ZA RYBÁŘSKÉ POVOLENKY NAVÍC:

Dle usnesení konference ÚS:


200,- Kč do fondu rozvoje revírů ÚS, platí všichni členové žádající povolenku, narození v r. 2004 a dříve ( děti FRR neplatí)


Dále dle usnesení členské schůze:

o 200,-Kč se zvýšila brigádnická povinnost ( z 500,- na 700,-Kč),


200,-Kč zaplatí každý, kdo odevzdá neúplně nebo špatně vyplněnou sumarizaci,


200,-Kč zaplatí každý, kdo nevrátí povolenku do 15 dní po skončení platnosti.


Pozor!!! Největším hříšníkům tak hrozí navýšení plateb v součtu až 800,-Kč!!!!!!!!


Výbor ČRS MO TovačovZpravodaj VÚS - prosinec 2019


Stručně z obsahu

Zachytat, či odchytat ?

Jak z dlouhodobého pohledu hodnotíte práci VÚS v roce 2019?

Rovné nebo poměrné zastoupení

Náhradu škody způsobené vydrou lze vymáhat

Náročný podzim našich sportovců v LRU muška

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


PRACOVNÍ POVINNOST !


Členská schůze konaná dne 17. 3. 2019 schválila náhradní plnění za neodpracovanou pracovní povinnost (10 hodin) pro dospělého člena:

- v daném kalendářním roce: 700,- Kč nebo 250 kg obilí

- při nesplnění pracovní povinnosti do konce daného kalendářního roku, v následujícím roce úhrada finanční částky 900,- Kč za uplynulý rok


Finanční náhrada mládeže 300,- Kč.


Platnost od 1. 1. 2020


Výbor ČRS MO TovačovZpravodaj VÚS - listopad 2019


Stručně z obsahu

Díky našemu fondu máme nádrž Dvorce

Od příštího roku začíná platit Sankční řád

Co pro nás vyplývá ze změny stanov MRS

Krátce z našeho rybářského svazu

Úspěšný podzim odboru rybolovné techniky

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


Zpravodaj VÚS - říjen 2019


Stručně z obsahu

Jak to bude s příspěvkem do Fondu rozvoje revírů

Neplnění závazných pravidel nelze dále tolerovat

Nákup revíru Krčmaň byl zamítnut

Ceny povolenek pro rok 2020

Co se také událo za poslední měsíc

Aktuálně z jednání výboru územního svazu


Bližší informace ZDE !


PRACOVNÍ POVINNOST !

Na základě usnesení členské schůze, konané dne 17.3.2019, se mění od 1.1.2020 náhradní plnění za neodpracovanou pracovní povinnost.

Členská schůze schválila pracovní povinnost 10 hodin na jednoho člena. Finanční náhradu mládeže na 30,- Kč za neodpracovanou hodinu.

Finančí náhradu dospělého (do důchodového věku) na 70,- Kč za neodpracovanou hodinu (nebo 250 kg obilí), v případě nesplnění povinnosti v daném kalendářním roce následující rok ve výši 900,- Kč.

Vše s platností od 1.1.2020

Výbor ČRS MO Tovačov


Nový manipulační poplatek !


Členská schůze schválila manipulační poplatek za dodatečné proškolení (Stanovy ČRS - §4, odst.2, bod c - Člen má tyto základní povinnosti: do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu vracet řádně vyplněný oddíl II. povolenky k lovu uživateli rybářského revíru, který povolenku vydal) pro členy organizace, kteří nevrátí povolenku k lovu ve stanovené době nebo řádně nevyplní oddíl II, ve výši 200,- Kč.

Výbor ČRS MO Tovačov


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ !

Poučení o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů !


Prosím, věnujte pozornost níže uvedenému dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) a zákonem o ochraně osobních údajů.....


Informace o zpracování osobních údajů - pokračování ZDE !!!


RAK SIGNÁLNÍ - výzva !


V souvislosti s výskytem nepůvodního raka signálního na řece Moravě u Kojetína, který konkuruje našemu domácímu raku říčnímu a přenáší na něj račí mor, prosíme o přečtení krátkého článku, na který se dostanete přes odkaz pod tímto odstavcem.


RAK SIGNÁLNÍ - výzva


Žádáme o dodržování ZÁKAZU přenášení a přesazování ryb z revírů !!!


POZOR změna doby lovu na MP revírech !

Od 1.dubna 2018 platí nové doby lovu !


DUBEN - ZÁŘÍ --> 4 - 24 hod

ŘÍJEN - BŘEZEN --> 5 - 22 hod


Bližší informace ZDE !!!


Přehled sumarizace za rok 2017

Přehled úlovků členů MO Tovačov na našich revírech - PDF soubor.


Výbor ČRS MO Tovačov


Výlov rybníku v Měrovicích n/H - říjen 2015 ! ! !Aktualizace vyhlášky 197/2004 Sb.

Ministerstva zemědělství ze dne 13. dubna 2004 k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění vyhlášek č. 239/2006 Sb., č. 20/2010 Sb., č. 122/2010 Sb. a 123/2016 Sb.

Bližší informace najdete ZDE !!!Nové fotografie z výlovů !!!

Nové fotografie najdete v "Činnost organizace - Rybochovy - Rok 2015"Výjimka k lovu mníka jednovousého a jelce jesena !!!


Lov mníka jednovousého a jelce jesena se bude řídit ustanovením zákona č. 99/2004 Sb. o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 197/2004 Sb.

Osoba oprávněná k výkonu rybářského práva, která uloví ryby druhu mník jednovousý nebo jelec jesen, zapíše do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházky a úlovků) kusy přisvojené bezprostředně po ulovení a ponechání včetně velikosti a váhy ryb, které dosáhly zákonné míry.

Rozhodnutí ze dne 23.7. 2014 Olomouckého kraje na lov mníka a jesena v Olomouckém kraji s platností výjimky do 31.12. 2022.


Výbor ČRS MO Tovačov

Zápis z jednání ve věci provozu dračích lodí na řece Moravě mezi MěÚ Kojetín, ČRS a oddílem kanoistiky - bližší informace ZDE !!!


© 2020 ČRS MO Tovačov